Statut fundacji

STATUT
FUNDACJI
PISANIE KSIĄŻEK
Tekst jednolity z dnia 27 grudnia 2011r.
/ W Y C I Ą G /

§ 6
Celami Fundacji są:

 1. Promowanie i wspieranie tworzenia słowa pisanego, w tym w szczególności pisarstwa i czytelnictwa, jako form wyrazu artystycznego i uczestnictwa w kulturze.
 2. Propagowanie kultury języka polskiego i jego rozwoju.
 3. Działania na rzecz rozwoju pisarstwa i czytelnictwa oraz wszelkich form kultury i sztuki w sferze publicznej.
 4. Kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej odbiorców słowa pisanego.
 5. Wspieranie twórczości literackiej i pisarstwa w ogóle.
 6. Wspieranie twórców i pisarzy oraz stowarzyszeń i związków twórczych.
 7. Propagowanie myślenia strategicznego we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie portali (serwisów) internetowych o charakterze ogólnoinformacyjnym i społecznościowym.
 2. Tworzenie i/lub udział w tworzeniu tekstów oraz innego rodzaju przejawów ludzkiej działalności twórczej propagujących myślenie strategiczne we wszystkich dziedzinach życia publicznego.
 3. Wydawanie czasopism, gazet, druków periodycznych i książek w wersji elektronicznej oraz drukowanej.
 4. Organizowanie oraz udział w targach, wystawach, konferencjach, odczytach i innego rodzaju przedsięwzięciach publicznych i branżowych poświęconym sprawom kultury i polityki.
 5. Działalność charytatywną mającą na celu wsparcie twórców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uzdolnionej twórczo (w tym fundowanie stypendiów i nagród dla twórców).
 6. Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji literackiej języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju świadomości kulturowej Polaków.
 7. Wsparcie dla działalności twórczej pisarzy i twórców niezależnych.
 8. Promocję polskiej twórczości literackiej za granicą i zagranicznej w Polsce.
 9. Pomoc Polonii i Polakom za granicą w zakresie ułatwienia dostępu do tekstów pisanych w języku polskim.
 10. Integrowanie społeczności twórców, autorów i wszelkiego rodzaju myślicieli zainteresowanych pracą twórczą na rzecz wszelkich spraw publicznych Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności:
  a)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  b)    ochrony i promocji zdrowia;
  c)    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  d)    działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  e)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  f)    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  g)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  h)    porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  i)    obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  j)    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  k)    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  l)    pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  m)    promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, ze szczególnym uwzględnieniem twórców i środowisk twórczych uznanych przez Zarząd Fundacji za wartościowe z punktu widzenia celów Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może utworzyć i utrzymywać Redakcje, pełniące funkcje merytoryczne i organizacyjne w zakresie obsługi portali (serwisów) internetowych, działalności twórczej i wydawniczej.
 3. O utworzeniu lub zlikwidowaniu Redakcji stanowiących każdorazowo nowe organy pomocnicze Fundacji oraz o powierzeniu im określonego zakresu obsługi portali (serwisów) internetowych, działalności twórczej i wydawniczej decyduje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. działalności gospodarczej Fundacji, (jeżeli zostanie podjęta decyzja o jej rozpoczęciu…).

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców, darczyńców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 18

 • 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych na rzecz Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • 2. Prezes Zarządu Fundacji jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich członków Zarządu, pracowników, współpracowników, wolontariuszy, jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych Fundacji.
 • (…)
 • 4.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu Fundacji w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 • (…)
 • 6.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 • (…)

§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.