Fondun məqsədləri: Yazıçılıq Fondu

  1. Yazılı sözün yaradılmasının təbliğatı və dəstəklənməsi, həmçinin,
  2. mədəniyyətin bədii ifadə formaları olan yazıçılığın və oxuculuğun dəstəklənməsi.
  3. Polyak mədəniyyətinin və dilinin təbliğatı və inkişafı Yazıçılıq və oxuculuq sahəsində həmçinin, mədəniyyətin və yaradıcılığın bütün formaları sahəsində ictimai fəaliyyət.
  4. Oxucularda idrak və estetik hislərinin formalaşmasl.
  5. Yazıçılıq və oxuculuq fəaliyyətinin dəstəkləndirilməsi.
  6. Yazıçılarln və rəssaçların, həmçinin, yaradıcı asosiyassiyalarının və birliklərinin  dəstəkləndirilməsi.
  7. İctimai həyatın bütün sahələrində strateji düşüncənin təşviri.